Rozmiar: 15909 bajtów

- 061 -

1360, 5 II, Brzeg (Brega)

die b. Agathe Virginis

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska i pan Brzegu stwierdza, że w jego obecności Jan Meynuschii (Johannes) sprzedał 1 grzywnę rocznego czynszu z 2 łanów uprawnych położonych we wsi Brzezina k. Brzegu (Bresin) dożywotnio Hartlibowi z Grodkowa (Hartlibus de Grotkow), wikariuszowi kaplicy książęcej na zamku brzeskim (Bregensis). Po śmierci nabywcy czynsz ten ma stać się własnością tejże kaplicy, a prawo patronatu nad tą kaplicą ma należeć do wystawcy. Sprzedaż ta dokonana została z prawem alienacji, prawem zastawu w wypadku nieuiszczenia czynszu oraz odkupu w ciągu 6 lat. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Henricus), Hanko Jezir (Hanco), Teodoryk de Redirn (Thedricus), Jeszko Qwas (Jesco) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 85; tamże, s. 86; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 34v i 35.
Regest: CDS, IX, s. 28, nr 182; Z.f.G.Schl., VI, s. 24, nr 221.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów