Rozmiar: 15909 bajtów

- 101 -

1360, 1 III, Gniezno (Gnezno)

die dominico, quo Reminiscere in ecclesiis decantatur

Jarosław arcybiskup gnieźnieński (Jaroslaus ... Gneznensis) stwierdza, iż w związku z najazdem Bolka II księcia świdnickiego (Bolco dux Swydnicensis) na miasto Grodków (Grotkow), będące własnością biskupstwa wrocławskiego, biskup i kanonicy wrocławscy powinni nałożyć na niego kary przewidziane statutami synodalnymi. Wystawca równocześnie upoważnia tegoż biskupa do uwolnienia od tych kar księcia Bolka po upływie miesiąca od daty ich nałożenia, zabraniając mu alienować dobra kościelne.

Świadkowie: Mikołaj archidiakon głogowski (Nicolaus ... Głogouiensis), Mikołaj de Panowicz kustosz wrocławski (Nicolaus. .. Wratislauiensis), Piotr z Wodzisławia proboszcz w Raciborzu (Petrus de Loslauia Rathibor) i Lutko kapelan Jana prepozyta kaliskiego (Johannes . . . Kalisiensis).


Transumpt: łac., AA Wrocław, sygn. T 27.
Druk: Urk. z. G. d. Bisth. Breslau, s. 328, nr 290.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów