Rozmiar: 15909 bajtów

- 223 -

1360, 7 VIII, Svétlá (Swethla, Czechy)

VI Id. Augusti

Gallus de Lemberg przeor joannitów na Czechy (Bohemia), Polskę (Polonia), Morawy (Morauia) i Austrię (Austria) oraz Knecht de Hugwicz komendator klasztoru Joannitów we Wrocławiu (Wrat[islauiensis]) i Tyńcu (Thincensis) stwierdzaj±, że dobra w Pilczycach k. Wrocławia (Pylsicz) zostały przez nich nabyte za 350 grzywien od Jana Sechsbechir (Johannes), Katarzyny (Katherina) wdowy po Hartusym piwowarze i jej syna Jana (Johannes) mieszczan wrocławskich (Wrat[isluienses]) dla klasztoru Joannitów Bożego Ciała przed murami Wrocławia (ante muros Wrat[islauiensis]) i przekazane przez Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wrat[islauiensis]) temuż klasztorowi w lenno. Wystawcy zastrzegaj±, iż dobra te mog± być odkupione za tę sam± cenę.

¦wiadkowie: bracia klasztorni - Mikołaj z Raciborza (Nicolaus de Rathbor) komendator żytawski (Zythauiensis), Jan de Strakonicz (Johannes) przeor, Zcenko de Lembrecht wicekomendator i Mikołaj zwany Wilk z Kłodzka (Nicolaus dictus Wilcz de Glacz), konfratrzy zakonu wrocławskiego joannitów - Lutoldus Thoringi i Bohonko.

Dwie pieczęcie wystawców.


Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. KK 10.
Kopia: łac., tamże, Liber Niger, s. 31a.
Druk: RBM, VII, 2, s. 372, nr 602.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów