Rozmiar: 15909 bajtów

- 322 -

1360, 25 X, Lubin (Lubbin)

dominica ante festum b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Lud[vicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Piotr zwany Hoke (Petrus) sprzedał za 65 grzywien Mikołajowi Hewgil (Nicolaus) i jego spadkobiercom 10 grzywien rocznego czynszu uiszczanych przez następujących chłopów Heyna sołtysa (Heyno), Hensila Newmana (Hensil Newman), Marcina Grosinka (Martinus Grosink), Hannusa Rochlini (Hannus), Jekila (Jekil) i Hannusa Czelera (Hannus Czeler) ze wsi Hermansdorf w dystrykcie chojnowskim z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu, prawem sprzedającego do odkupu za tę samą cenę w ciągu 8 lat oraz prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko Budswoy (Franczco) rycerz, Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Piotr ze Lwówka Śl. (Petrus de Lemberg), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Hentschlo i Daniel bracia Powsolt i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 117.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 104; Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 268.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów