Rozmiar: 15909 bajtów

- 326 -

1360, 28 X, Oleśniczka Mała k. Oławy (Olsna)

die st. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Bertold zwany Szenke z Kruszyny k. Brzegu (Bertoldus dictus Schenke de Schonow) za zgodą swojego syna Jana (Johannes) sprzedał za 50 grzywien Klarze (Clara) swej pasierbicy a żonie Niczka de Schelndorf (Niczco) 5 grzywien rocznego czynszu ze wszystkich swych dóbr w Kruszynie k. Brzegu (Schonow) z prawem alienacji po śmierci sprzedającego i prawem odkupu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Szenko z Witowic k. Oławy (Schenco de Wychowicz), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21. sygn. 1A. s. 114.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 44: Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 270.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów