Rozmiar: 15909 bajtów

- 328 -

1360, 28 X, Oleśniczka Mała k. Oławy (Olsna)

die st. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Lud[wicus]) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Hanko zwany Voyth (Hanco) syn Henlina z Miłonowa k. Oławy (Henlinus de Mylnow), mieszczanin oławski (Olauiensis), nadał swojemu bratu Marcinowi z Miłonowa (Martinus de Mylnow) i jego spadkobiercom 8 grzywien rocznego czynszu z prawem alienacji.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Peczo Yngrami, Mikołaj Huczconis (Nicolaus), Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 118.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 45; Z.f.G.Schl., VI. s. 29, nr 272.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów