Rozmiar: 15909 bajtów

- 334 -

1360, 30 X

fer. sexta post ,festum Simonis et Jude Apostolorum

Ławnicy kłodzcy: Marcin Genman (Martinus), Maciej Suntak (Mathias), Henryk Ruperti (Henricus), Ulmanus de Regsdorff, Mikołaj de Wylcz, Fricko Schoneweld, Tilo Institor, Mikołaj Czeterwanger i Herman Steyner (Hermannus) oświadczają, że Jan Lubsicz (Johannes) notariusz Konrada I księcia oleśniekiego wypłacił 29 X 1360 r. Bertoldowi burgrabiemu magdeburskiemu (Bertoldus purgravius Maidburgensis) 600 grzywien w imieniu ww. księcia.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 260-261.
Regest: RBM, VII, 3, s. 407, nr 672.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów