Rozmiar: 15909 bajtów

- 351 -

1360, 19 XI, Wrocław (Wrat[islauia)

die st. Elizabeth

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że Tasso z Kozic k. Legnicy (Kossow) zastawił za 120 grzywien 10 grzywien rocznego czynszu z dóbr w Kantorowicach k. Brzegu (Canthersdorf) swojemu stryjowi Mikołajowi z Kozic k. Legnicy (Nicolaus de Kossow). Jeżeli w ciągu 6 lat zastawiający nie spłaci owego zastawu, a Mikołaj z Kozic zmarłby, wówczas prawo do owego czynszu mieliby jego bracia.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi (Theodoricus de Rechinberg), Jan de Topperdorf (Johannes), Peszo de Prawticz (Pescho), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Jan de Falkinhain (Johannes) i Jan (Johannes).


Regest: AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 127; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 45v; CDS, IX, s. 29, nr 192.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów