Rozmiar: 15909 bajtów

- 380 -

1360, 11 XII

III Id. Decembris

Jan de Lesseck (Johannes) prepozyt lubuski (Lubucensis) i oficjał wrocław- ski (Wratislauiensis) stwierdza, że w jego obecności Jan Modlici (Johannes) prokurator Jana z Leszkowic k. Głogowa (Johannes de Kothewicz) rycerza i jego żony Zofii (Sophia) właścicieli wsi Brennik k. Legnicy (Prinzsnick districtus Legnicensis) oraz Piotra Popul (Petrus), Michała Gruphe (Michael), Tomasza Woychoch (Thomas) i Wojciecha (Woyczechonus) chłopów z Brennika k. Legnicy (Prinzsnick) z jednej strony, a mistrz Henryk de Furstenwalde syndyk i prokurator konwentu szpitala Św. Macieja we Wrocławiu (Wratislauia) z drugiej, oświadczyli, że ww. Jan z Leszkowic k. Głogowa, jego żona Zofia (Sophia) oraz chłopi sprzedali za 40 grzywien Mikołajowi (Nicolaus) mistrzowi szpitalników Św. Macieja i jego konwentowi 4 grzywny rocznego czynszu z dóbr w Brenniku k. Legnicy (Prinsnick) i z folwarku w Tyńcu Legnickim (Tyncz). Wystawca za zgodą Wacława I księcia Śląska i pana Legnicy (Wenceslaus dux Legnicensis) zatwierdza ową transakcję.

Świadkowie: Jan Conoplat (Johannes), Mikołaj Franczconis (Nicolaus) - prezbiterzy, Jan de Grudencz (Johannes), Henryk z Ziębic (Heynricus de Monsterberg) - doradcy, Jan ze Strupic k. Złotoryi (Johannes de Strupicz), Piotr z Bolesławca - prokuratorzy, Piotr (Petrus) i Jan (Johannes) de Cunczindorf -- klerycy i notariusze publiczni.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 66, nr 193.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów