Rozmiar: 15909 bajtów

- 384 -

1360, 13 XII, Brzeg (Brega)

die st. Lucie Virginis

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu stwierdza, że w jego obecności Jan, proboszcz w Zielęcicach k. Brzegu (Johannes plebanus in Grunyngin) kapelan książęcy i jego brat Mikołaj Sartoris (Nicolaus) sprzedali dożywotnio za 9 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu z 2 3/4 łanu oczynszowanego w Zielęcicach k. Brzegu (Grunyngin), które należały niegdyś do ich nieżyjącego brata Piotra (Petrus), Hartlibowi z Grodkowa (Hartlibus de Grotkow) kapelanowi książęcemu. Po jego śmierci ów czynsz miał przejść na własność wikariusza i kaplicy na zamku brzeskim wraz z prawem alienacji, z prawem nabywcy do zastawu tych dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu i prawem sprzedającego do odkupu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Hanko Jezir (Hanco), Teodoryk de Redirn (Theodoricus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal).


Kopia: łac.. AP Wrocław, Rep. 21, sygn 1A, s. 131 i 134-135.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1. s. 46v.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów