Rozmiar: 15909 bajtów

- 387 -

1360, 15 XII, Lubin (Lubin)

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy zatwierdza na prośbę Bernarda zwanego Budswoy (Bernhardus) oraz jego synów Ottona (Otto), Henryka (Henricus), Bernarda (Bernhardus) i Piotra (Petrus) ich prawa do nieruchomości w Niedźwiedzicach k. Złotoryi (Beroldiuilla), a mianowicie: 1 1/2 folwarku wraz z łąką, nową łąką, innymi łąkami i lasami, 9 łanów i 2 prętów, które posiadają tamtejsi chłopi: Jan Gorteler (Johannes), Małgorzata wdowa po Paulinie (Margareta relicta Paulini), Ticzco Gorteler, Mikołaj syn Alberta (Nicolaus filius Alberti), Małgorzata wdowa Ranseryn (Margaretha), Mikołaj Conwaczir (Nicolaus), Filip Tylman (Philippus), Klara wdowa po Tylonie (Clara relicta Tylonis), Mikołaj Tilmanni (Nicolaus), Jan Cocleator (Johannes), Mikołaj i Jan zwani krawcy, Henslinus syn Ludwika (Henslinus Lodwici), Ticzko syn Ludwika (Ticzco Lodwici) mieszkający w pobliżu ich dworu położonego naprzeciw Miłkowic k. Legnicy (Arnoldivilla) aż do Kunada zwanego Hespes (Cunadus), chłopa Friczka de Landskron (Friczco), a dalej mieszkający w środku wsi koło kościoła Jan Heynconis (Johannes), Oelman i Friczko Ceger (Friczco) oraz mieszkający po obu stronach wsi również chłopi Friczka de Landskron po jednej stronie Hentschlinus , syn Maciej (Hentschelinus Matheys), a po drugiej Niczko Carge (Niczco). Jednocześnie wystawca pozwala właścicielom wsi Niedźwiedzice sprzedać z drugiej części wsi położonej naprzeciw wsi Buchwald za 50 grzywien 5 grzywien rocznego czynszu Mikołajowi proboszczowi w Preczow, który powinien ów czynsz otrzymywać we Wrocławiu (Wrat[islauia]), wolny od obciążeń, pod karą ekskomuniki i zastawu dóbr przez nabywcę w wypadku jego nieuiszczania.

Świadkowie: Franczko Budswoy (Franczco) rycerz, Friczko de Landskron (Friczco), Henryk z Groszowa k. Złotoryi (Henricus de Rechinberg), Hanko de Schelndorf (Hanco), Peczko de Schelndorf (Peczco), Teodoryk de Redirn (Theod[oricus]).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 125-126; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 107-108.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 30, nr 285.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów