Rozmiar: 15909 bajtów

- 233 -

1360, 17 VIII, Villeneuve les Avignon (Villanova Auinionensis diocesis, Francja)

XVI Kal. Septembris a. octavo

Jan komes krakowski (Johannes comes Cracoviensis) zwraca się z prośbą do papieża Innocentego VI o prowizję na beneficjum lub urząd kościelny, którego obsadzenie należy do dziekana, prepozyta, archidiakona, scholastyka i kantorów kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, wakujące obecnie lub w przyszłości dla Świętosława syna Piotra de Slaucouia (Swantoslaus Petri de Slaucouia), kleryka diecezji krakowskiej (Cracouiensis).

Regest: MVB, II, s. 450, nr 1122; Bull. Pol., II, s. 167, nr 1024.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów