Rozmiar: 15909 bajtów

- 257 -

1360, 12 IX, Avignon (Auinion, Francja)

II Id. Septembris a. octavo

Jan de Insula (Johannes) rektor ołtarza ¦w. Michała w katedrze wrocławskiej (Wratislauiensis) i Jan Filialbi (Johannes) kanonik, prebendariusz w Łęczycy w diecezji gnieĽnieńskiej (Lanciciensis Gneznensis diocesis), zwracaj± się z pro¶b± do papieża Innocentego VI o wyrażenie zgody na wzajemn± zamianę beneficjów za po¶rednictwem Stefana arcybiskupa Tholosanium i prowizję na zamienione beneficja.

Regest: MVB, II, s. 458, nr 1142; Bull. Pol., II, s. 171, nr 1049.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań ¦l±skoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty ¦l±skie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów