Rozmiar: 15909 bajtów

- 269 -

1360, 26 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

Sabatho ante festum st. Michaelis

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Lubina (Ludwicus ... dux Slesie et dominus Bregensis et Lubinensis) stwierdza, że w jego obecności Fryderyk de Medegow (Fredricus) sprzedał za 60 grzywien za pośrednictwem rajców wrocławskich (Wratislauienses) opatce Idorissie (Idorissa) i konwentowi Św. Katarzyny we Wrocławiu (Wrat[islauia]) 6 grzywien dochodu z folwarku (allodium), młyna i oczynszowanych łanów w Osieku k. Lubina (Ossek). W wypadku niemożności wypłacenia przez sprzedającego owego czynszu, wystawca zobowiązuje się wypłacić ją z dochodów książęcych, a książę sumę tę ściągnie od Fryderyka i jego chłopów. Wystawca zastrzega sobie prawo odkupu dla Fryderyka de Medegow i jego następców, a jeśli oni nie skorzystają z tego prawa, to dla siebie i swoich następców.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Teodoryk z Groszowa k. Złotoryi (Theodericus de Rechinberg), Mikołaj z Krakowa (Nicolaus de Cracouia), Niczko ze Lwówka Śl. (Niczco de Lemberg), Jan Poduschconis (Johannes), Herman de Hugwicz (Hermannus) i Jan (Johannes) pisarz książęcy.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 57.
Regest: Z.f.G.Schl., VI, s. 27, nr 255.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów