Rozmiar: 15909 bajtów

- 283 -

1360, 4 X, Jelcz (Jeltsch)

die st. Franczisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus) stwierdza, że w jego obecności Jan proboszcz w Zielęcicach k. Brzegu (Johannes plebanus in Grunygin) nadał testamentem swojemu bratu Niczkowi (Niczco), synowi nieżyjącego Henslona zwanego Snyder (Henslonus), oraz jego spadkobiercom wszystkie swe dobra dziedziczne, które otrzymał w spadku po rodzicach na podstawie testamentu jego brata Endirlina (Endirlinus, Gundirlinus) i z nadania jego brata Piotra (Petrus). Nabywca zaś zobowiązany został do uiszczania 4 grzywien rocznego czynszu z tytułu spadku na rzecz swych sióstr Katarzyny (Katherina), Elżbiety (Elizabeth), Agnieszki (Agnes), Jadwigi (Hedwigis), Klary (Clara) i Gertrudy (Gertrudis) oraz ich dzieci. Czynsz ten Jan wykupił od Pecza z Młodoszowic k. Brzegu (Peczo de Czindal) za 36 grzywien. Wystawca zatwierdza to nadanie wraz z prawem alienacji.

Świadkowie: Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Peczo Yngrami, Piotr Ome (Petrus), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal) i Peczo z Jankowic Wielkich k. Brzegu (Jencowicz).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 107.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89, 1, s. 43.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów