Rozmiar: 15909 bajtów

- 286 -

1360, 5 X, Lipki k. Brzegu (Lindnow)

in crastino st. Francisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności Piotr (Petrus) syn nieżyjącego Emeryka fizyka (Emericus Phisicus) sprzedał za 15 grzywien swojemu bratu Michałowi (Michael) i jego spadkobiercom połowę czynszu dziedzicznego w Oławie (Olauia) oraz czynsz wielkości 2 garncy miodu ze wsi Dobrzyń Mały k. Oławy (Dobern) z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Hanko Jezer (Hanco), Peczo Yngrami, Gunczlo de Wedrow, Apeczko de Wedrow (Apeczco), Peczo z Młodoszowic k. Brzegu (Czindal), Jan z Krakowa (Johannes de Cracouia) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 108.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 43; Z.f.G.Schl., VI, s. 28, nr 262.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów