Rozmiar: 15909 bajtów

- 305 -

1360, 15 X, Wrocław

in die b. Hedwigis

Wilhelm opat klasztoru Premonstratensów Św. Wincentego we Wrocławiu (Wilhelmus ... prope Wratislauiam) stwierdza, że w jego obecności Klymko (Klymco) syn Andrzeja (Andreas), chłop z Wierzbna k. Oławy (Wirbna), sprzedał Jerzemu Nvedorf (Georgius) profesowi w ww. klasztorze za 10 grzywien 1 grzywnę rocznego czynszu z 1 łanu w Wierzbnie k. Oławy (Wirbna). Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Jakub (Jacobus) przeor, Jan z Ząbkowic Śl. (Johannes de Frankensteyn) prepozyt, Deynhardus spichlerzowy, Mikołaj de Cindato (Nicolaus) kapelan klasztorny, Hensellinus i Andricus służebni klasztoru oraz Piotr zwany Holczsch (Petrus) szewc wrocławski (Wrat[islauiensis]).

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 391.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów