Rozmiar: 15909 bajtów

- 319 -

1360, 24 X, Otmuchów (Othm[uchow])

IX Kal. Novembris

Przecław biskup wrocławski (P[reczlaus]) stwierdza, że w jego obecności Kunczko Schonewalde (Cunczco) sprzedał za 22 grzywny Mikołajowi (Nicolaus) prezbiterowi zwanemu Crepindorf 3 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr, a w szczególności z dochodów sołectwa w Czarnolesie k. Grodkowa (Petirsheide), z prawem odkupu przez sprzedającego i jego spadkobierców w dowolnym terminie i prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: bracia Jan (Johannes) i Jaraczius z Pogorzeli (Pogrella) k. Brzegu - rycerze, Hanko Advocati (Hanco) starosta ziemi nyskiej (Nysensis), Niczko Poglerius (Niczco), Otto de Hugwicz - rycerze, Andrzej Przechod (Andreas) świecki rycerz i Jan (Johannes) notariusz dworu biskupiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 31, sygn. 1A, s. 79v.
Regest: Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichte, t. X. s. 25, nr 31.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów