Rozmiar: 15909 bajtów

- 329 -

1360, 29 X, Oleśniczka Mała k. Oławy (Olsna)

in crastino b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I (Ludwicus) książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy sprzedaje za 28 grzywien Wojciechowi z Jędrzychowic k. Oławy (Woychczechius de Hokrechtin) i jego spadkobiercom 3 1/2 grzywny z dochodów książęcych we wsi Witowice k. Oławy (Wychowicz) z prawem odkupu przynajmniej na tydzień przed upływem terminu płatności owego czynszu w ciągu 3 lat. Jeżeli nie zostanie on w tym czasie wykupiony, to wystawca daje uprawnienia do jego wykupienia za tę samą cenę Szenkowi z Witowic k. Oławy (Schenco de Wythowicz) i jego spadkobiercom.

Świadkowie: Michał Curzantka (Michael), Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Ydsico Curzantka, Mikołaj zwany Huczke (Nicolaus), Piotr (Petrus) jego brat, Piotr Ome (Petrus) i Jan (Johannes).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 113.
Regest: tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 44; Z.f.G.Schl., VI, s. 29, nr 273.


Uniwersytet Wrocławski - Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych - Wrocław - Warszawa - Regesty Śląskie t. V - 1360 - Opracowała: Janina Gilewska-DubisZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów