[Rozmiar: 179779 bajtów]

W wydanych w latach 1828 - 1870 31 tomach "Wappenbuch der Preussischen Monarchie" zamieszczono 4525 herbów szlachty pruskiej, której wiele rodów zamieszkiwa³o tereny Ĥlħska. Czêĥĉ herbów publikowana by³a wielokrotnie w kolejnych tomach.
Po odrzuceniu tych powtarzajħcych siê, w niniejszej publikacji elektronicznej prezentujê 4027 herbów. Sħ one u³ożone zarówno alfabetycznie jak i chronologicznie.


In ausgegebenen in Jahren 1828 - 1870 in Nürnberg 31 Bänden "Wappenbuch der Preussischen Monarchie" wurden 4525 Wappen von Preußischen Adel veröffentlicht, den viele Adelsgeschlechte bewohnten Schlesien. Ein Teil von den Wappen wurde in folgenden Bänden veröffentlicht.
Nach dem aussortieren kann ich dieser Publikation 4027 Wappen präsentieren. Die sind sowohl alphabetisch als auch chronologisch geordnet.