Rozmiar: 15909 bajtów

- 72 -

1357, 7 X (Nonis Octobris), Otmuchów (Othmochaw)

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Katarzyna wdowa po wójcie nyskim Mikołaju (Katherina relicta Nicolai advocati de Nysa) zapisała 3 grzywny czynszu ze Złotogłowic (Nuwedotf) swojej córce Annie (Anna) dożywotnio, a po jej śmierci klasztorowi klarysek we Wrocławiu.

Świadkowie: magister Piotr z Bytomia kantor kolegiaty św. Krzyża [we Wrocławiu], Mikołaj z Rzeczycy - kanonicy wrocławscy (Petrus de Boewtum cantor Sancte Crucis, Nicolaus de Reenicz Wratislaviensis ecclesie canonici), Haweł (Haulus) Czambori, Hanek (Hanco) Advocati starosta nyski (capitaneus terre nostre Nysensi), Otto z Haugwitz (Otto de Hugewicz), Niczek (Niczko) Augustini de Croschwicz - wasale biskupi (clientes), Jan notariusz biskupi (Johannes curie nostre notarius).

Transumpt w dok. z 1396, 3, I (zobacz nr 212)
APOpole, Am Nysa, nr 69
Reg.: CDS 36, nr 77


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów