Rozmiar: 15909 bajtów

- 21 -

1302, 12 IX (pridie Ydus Septembris), Nysa (Nyse)

Henryk biskup wrocławski (Henricus episcopus Wratislaviensis) zezwala mieszczanom nyskim (cives nostris Nysensis) na postawienie na rynku 24 składów sukna na prawach, jakie mają mieszczanie w Świdnicy (Swidnicz). 1/6 czynszu ze składów powinien otrzymywać wójt dziedziczny nyski Jan (Johannes advocatus noster Nysensis hereditarius) oraz jego potomkowie.

Świadkowie: magister Jakub dziekan wrocławski (Jacobus dominus legum decanus Wratislaviensis [sic]), Waldek scholastyk wrocławski (Waldicus scolasticus ecclesie Sancti Johannes ibidem), Jan z Fullsteinu kustosz wrocławski (Johannes de Fullinstein custos Wratislaviensis), Grabisz prepozyt lubuski i kanonik wrocławski (Grabyschius prepositus Lubucensis et canonicus Wratislaviensis), rycerze biskupi (milites nostris) - Stefan zwany z Wierzbnej (Stephanus dictus de Wirbna) brat biskupa, Jan wójt Nysy (Johannes advocatus noster de Nysa), Goczek (Gotzco) de Zuchtendorfh, Henryk z Logau (Henricus de Lagow), mieszczanie nyscy (cives Nyzensis) - Stefan Długi (Stephanus Longus), Gerard (Gerhardus) magister operis, Rudiger z Widnawy (Rudigerus de Widna), Sidelman (Sydilmannus) i Jan notariusz biskupi (Johannes noster notarius).

Or. łac., perg. 375 x 232 + 43
Na zielonym sznurze pieczęć biskupa pontyfikalna (zachowana fragmentarycznie)
APOpole, Am Nysa, nr 4
Reg.: Kastner, s. 21; SR, nr 2724; CDS 36, nr 5


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów