Rozmiar: 15909 bajtów

- 37 -

1322, 21 V (in crastino Ascensionis Domini),
Wrocław (in consistorio Wratislaviensi)

Konrad doktor dekretów, wrocławski kanonik i oficjał (Conradus doctor decretorum, canonicus et officialis Wratislaviensis) stwierdza, że bracia Mikołaj i Piotr zwani ze Świętowa Polskiego (Nicolaus et Petrus fratres dicti de Sweta) zobowiązani są płacić dziesięcinę tamtejszemu plebanowi Janowi (Johannes plebanus de Sweta).

Świadkowie: Henryk z Wierzbnej młodszy kanonik wrocławski (Heynricus de Wirtina iunior canonicus Wratislaviensis), Piotr pleban kościoła św. Małgorzaty [we Wrocławiu] (Petrus plebanus apud sanctam Margaretam), magister Henryk z Lwówka (Heynricus de Leemberg), Hilary (Ilarius) i Mikołaj z Opola (Nicolaus de Opul) - adwokaci konsystorza wrocławskiego (advocati consistorii Wratislaviensis), Paweł notariusz publiczny (Paulus notarius publicus).

Transumpt z 1378, 24 VII (zobacz nr 141)
APOpole, Am Nysa, nr 49
Reg.: CDS 36, nr 56: SR, nr 4210


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów