Rozmiar: 15909 bajtów

- 38 -

1322, 1 IX, (Kalendis Septembris), Opole (Opol)

Bolesław [II] ks. opolski (Boleslaus dux Opoliensis) nadaje mieszczanom opolskim (Opol) przywilej na posiadanie promu na Odrze (Odera). Za opłaty, pobrane z tytułu korzystania z promu, mieszczanie mają obowiązek zapewnić konserwacje mostu na Odrze.

Świadkowie: Ninogniew sędzia (Nynognevus iudex), Jan kanonik i notariusz (Johannes canonicus et notarius), Henryk wójt opolski (Henricus advocatus Opoliensis), Henryk z Paczkowa (Henricus de Paccow), Beldo podłowczy venator), Jan włodarz (Johannes procurator), Bertold pisarz (Berto Idus scriptor).

Insert łac. w dok. rady miasta Wrocławia z 21 X 1595 r.
Perg., łac.; stan bardzo dobry
APOpole, Am Opola, nr 37
Ed.: Jurek T., s. 197
Reg.: Koszyk, s. 114


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów