Rozmiar: 15909 bajtów

- 141 -

1378, 24 VII (die Saturni XXIIII mensis Julii), Wrocław (Wratislavie)

I.N. Wyrok Jana (Johannes) Brunonis kanonika wrocławskiego, jako subdelegata ustanowionego 11 VI 1377 przez Alberta z Dzwonowa dziekana kolegiaty św. Krzyża we Wrocławiu (Albertus de Scheulendorff decanus collegiate sancte Crucis Wratislaviensis), sędziego delegowanego 15 III 1377 przez papieża Grzegorza XI, w sporze między Janem z Moglicz plebanem w Świętowie Polskim (Johannes de Moglicz rector ecclesie parochialis in Polonicalis Sweta) a mieszczaninem nyskim Marcinem (Martinus) Herdani o niepłacenie należnych dziesięcin. Wyrok zapadł na podstawie przedłożonego przez Jana Mogelicz dokumentu z 1322, 21 V (zob. nr 37).

Świadkowie: Mikołaj Schonze wójt (Nicolaus Schoicze advocatus), Marcin z Piotrowic (Martinus de Peterwicz), Piotr z Brzegu (Petrus de Briga), Jan ze Żłobizny (Johannes de Schuslerdorff), Jan ze Ścinawy (Johannes de Stynavia), Piotr z Piotrowic (Petrus de Peterwicz) klerycy i notariusze publiczni konsystorza wrocławskiego (clerici et notarii publici consistorii Wratislaviensis).

Or. łac., perg. 520 x 418 + 73
Brak znaku notarialnego notariusza publicznego Macieja syna zmarłego Mikołaja ze Złotoryi (Mathias quondam Nicolai de Goltberg cleticus Wratislaviensis diocesie publicus imperii auctoritate notarius), który sporządził ten dokument
APOpole, Am Nysa, nr 49
Reg.: CDS 36, nr 56


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów