Rozmiar: 15909 bajtów

- 168 -

1384, 21 IV (feria ±uinta post dominicam Quasimodogeniti),
Prudnik (Nova Civitas)

Władysław ks. opolski, wieluński, kujawski i dobrzyński (Ladislaus dux Opoliensis, Welunensis, Cuiaviensis, Dobrinensis) potwierdza braciom Pawłowi i Piotrowi Opilmannom (Paulus et Petrus Opilmann) prawo dziedzicznego użytkowania sołectwa w Dytmarowie (Dittersdorf) a zarazem transumuje dokument z 1302 r. (zobacz nr 22).

¦wiadkowie: Hinczke ¦więtopełk z Gorzowa ¦l±skiego (Heinczko Swantopolk de Landsberg), Rambold Stosz (Ramfoldus Sthoch) - rycerze (milites), Wiktor z Mierczyc starosta opolski (Victor de Mersicz capitaneus Opoliensis), Niczek Twardawa z Trzebini (Niczko Twardaw de Kunczendorff), Konrad (Cunadus) Elstewerde, Zygfryd (Siffridus) Libintal, Hensełin (Henslinus) Mocze włodarz prudnicki (procurator Novecivitatis), pan Mikołaj kanclerz (Nicolaus cancellarius).

Org. łac. perg. 370+333+30
Pieczęć konna wystawcy z kontrasigillum na zielono-czerwonym sznurze
APOpole, Am Prudnika, nr 1
Regest: CDS 33, nr 1
Uw.: Dokument jest umieszczony w inwentarzu AP Opole, znajduje się natomiast w Muzeum w Prudniku


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów