Rozmiar: 15909 bajtów

- 208 -

1395, 8 VII (feria quinta proxima ante festum sancte Margarethe Virginis),
Głubczyce (Lupschicz)

Piotr z Wiązowa komtur i pleban głubczycki (Petrus de Wansau commendator et plebanus in Lupschicz), informuje biskupa ołomunieckiego Mikołaja (Nicolaus episcopus Olomucensis), że wójt Henryk (Henricus advocatus) oraz mieszczanie Grzegorz i Mikołaj (Gregorius, Nicolaus) Pesslini i Piotr zwany Wozak (Petrus dictus Vector) ufundowali w kościele parafialnym w Głubczycach altarię ku czci NMP, św. Katarzyny i św. Anny (beate Marie Virginis, sancte Anne et sancte Katherine), prezentując Piotra (Petrus) Prawze na altarystę.

Odpis łac. w potwierdzeniu Mikołaja, biskupa ołomunieckiego, z 16 XII 1395 r. (zob. dokument nr 210)
APOpole, Am Głubczyce, nr 11
Ed.: Minsberg, s. 241-242 (tłum niem.)
Reg.: Kopetzky, nr 413


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów