Rozmiar: 15909 bajtów

- 142 -

1378, 16 VIII (in crastino Assumpcionis sanctae Marie Virginis gloriose),
Hradec (Grecz)

Vaclav a Přemek, knížata opavská (Venceslaus et Przemko duces Oppauienses), prodávají bratřím Pecoví a Kuneši z Varty (Peczo et Kunczo de Wartha) roční plat 6 kop pražských grošů na krámech opavských soukeníků ke zřízení nadace k oltáři Božího těla v kostele v Hlučíně (Hulczin).

Svědkové: Mikuláš z Malenovic, komorník opavské cúdy (Nicolaus de Malenovicz camerarius czude nostre Oppaviensis), rytíř Jan z Dolních Zivotic (miles Johannes Schonsteyn), Peček (Peczho) Slewicz, Milota z Raduně (Milotha de Radun).

Or. lat., perg. 455 x 230 + 50
Dvě pečeti vydavatelů, původně přivěšené na nitích, chybí
SOkA Opava, Am Opava, inv. č. 121, sign. II/5
Inzert v listině z 1378, 23 Vili /viz č. 143/
Ed.: Šigut 1, č. 14. s. 34-37
Reg.: Kopetzky, č. 387. s. 105; Kürschner (1885), s. 4


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów