[Rozmiar: 179779 bajtów]

W wydanych w latach 1831 - 1868 w Nürnberg 36 tomach "Wappenbuch der Oesterreichischen Monarchie" zamieszczono 3496 herbów szlachty austriackiej, której wiele rodów zamieszkiwa³o tereny Ĥlħska. Czêĥĉ herbów publikowana by³a wielokrotnie w kolejnych tomach.
Po odrzuceniu tych powtarzajħcych siê, w niniejszej publikacji elektronicznej prezentujê 3069 herbów. Sħ one u³ożone zarówno alfabetycznie jak i chronologicznie.


In ausgegebenen in Jahren 1831 - 1868 in Nürnberg 36 Bänden "Wappenbuch der Oesterreichischen Monarchie" wurden 3496 Wappen von Oesterreichischen Adel veröffentlicht, den viele Adelsgeschlechte bewohnten Schlesien. Ein Teil von den Wappen wurde in folgenden Bänden veröffentlicht.
Nach dem aussortieren kann ich dieser Publikation 3069 Wappen präsentieren. Die sind sowohl alphabetisch als auch chronologisch geordnet.


[Rozmiar: 179779 bajtów]

[Rozmiar: 179779 bajtów]

[Rozmiar: 179779 bajtów]