Dokumenty

29 07 1327 Liegnitz

29 03 1411 Ottmachau

30 06 1438

05 11 1445

24 04 1452