Dokumenty

28 01 1418 Liegnitz

01 02 1418 Ottmachau

07 02 1418 Eichholz

07 1418 Ottmachau

08 1418 Ottmachau

09 11 1418 Liegnitz

13 12 1418 Ottmachau

19 12 1418

26 12 1418 Liegnitz

1418 Ottmachau

28 07 1419 Breslau

22 08 1419 Breslau

04 09 1419 Breslau

05 10 1419 Liegnitz

09 10 1419 Breslau

17 01 1420 Liegnitz

30 04 1420 Liegnitz

22 05 1420 Liegnitz

04 08 1420 Liegnitz

28 08 1420 Liegnitz

18 09 1420 Liegnitz

1420

08 01 1421 Liegnitz

19 01 1421 Liegnitz

12 02 1421 Liegnitz

30 04 1421 Liegnitz

07 05 1421 Lüben

22 12 1421

10 01 1422 Liegnitz

29 01 1422 Goldberg

27 05 1422 Liegnitz

1422 Liegnitz

05 01 1423 Liegnitz

20 04 1423 Liegnitz

01 07 1423 Liegnitz

10 07 1423 Liegnitz

11 11 1423 Liegnitz

16 12 1423 Liegnitz

16 12 1423 Liegnitz

17 12 1423 Liegnitz

18 12 1423 Liegnitz

14 02 1424 Liegnitz

11 04 1424 Liegnitz

27 04 1424 Liegnitz

01 05 1424 Liegnitz

01 05 1424 Liegnitz

07 08 1424 Liegnitz

21 09 1424 Liegnitz

25 10 1424 Liegnitz

04 12 1424 Liegnitz