Opracowany przez Richarda Grafa Belcredi herbarz ze wspaniałymi herbami szlachty morawskiej, która również posiadała swoje majątki na Śląsku, bądź była skoli- gacona ze śląskimi rodami, narysowanymi przez Ernsta Augusta Krahla, zawiera w sumie 102 herby szlachty morawskiej oraz kilka herbów instytucjonalnych z poda- niem najważniejszych dat z życiorysu każ- dej zamieszczonej osoby.
Kolejność osób jest zgodna z oryginałem.

Ernst August Krahl urodził się 26 paździer- nika 1858 roku w Dreźnie a zmarł w wieku 68 lat 22 listopada 1926 roku. 31 maja 1903 roku kolorowany oryginał herbarza z sa- mymi tylko herbami otrzymał cesarz Franz Josef I.

Wiesław Długoszbelcredi (104 kB)skroty (29 kB)