- 180 -

1344 (3. grudnia) Brno.

Karol Luksemburski margrabia Moraw oraz Jan Henryk Luksemburski, książę Karyntii hrabia Tyrolu i Goricie, synowie Jana I. Luksemburskiego, gwarantują miastu Wrocław wszystkie otrzymane od ojca, króla Czech, przywileje i swobody, które zarazem potwierdzają, szczególnie te zawarte w transumowanym przez nich dokumencie z dn. 31. marca 1343 r.

Dokument ten zawiera tekst odpowiadający poprzedniemu.